Category: Paper

MPPSC mains PAPER 2019 EXAM

MPPSC(PRE) 2020 EXAM POSTPONED https://drive.google.com/file/d/1cCI-XwASw71rT-bJ0yQrCLAkxvT3XNwN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wXPKyDe5O_2LeftXo-Yw6zFxaU2VyuRl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18eGP5hpFgxPqiGt3TkWTZTXnWMRmdyIv/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_Hv94Al4lfaahkdNiAryLADRHbh_9xti/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X8Is_LdC32RndwcRcRwxb1vOHkVBTUP7/view?usp=sharing

SAMPLE COPY FOR PSC (mains) exam

परोक्त प्रश्न उत्तर पुस्तिकायें अभ्यर्थियों को समझने के लिए नमूने के रूप में प्रदर्शित की जा रही हैं https://drive.google.com/file/d/1Iv1w-jT6reM8E8wpMIvMrZYeS4gH7t2G/view?usp=sharing(TIME TABLE) https://drive.google.com/file/d/1Iv1w-jT6reM8E8wpMIvMrZYeS4gH7t2G/view?usp=sharing( SAMPLE COPY) https://drive.google.com/file/d/1iQBPd08sBB1An59qvvLU5v7CGGtSuEIC/view?usp=sharing( SAMPLE COPY) https://drive.google.com/file/d/1U6nZ1WLzgE010BTres9xQlt06s66XjJG/view?usp=sharing(sample copy hindi) https://drive.google.com/file/d/1u3i46XRED5FjnJwFY4vYqfvBUyjHt5xl/view?usp=sharing(SAMPLE COPY ESSAY)

UPSC(IAS) Pre+mains) paper

https://drive.google.com/file/d/194W4vN1BI_o9WnMr8GG7b_k1kVbioGny/view?usp=sharing(QP-CSM19-GeneralStudies-) https://drive.google.com/file/d/19588iFV87DnyLVAe1avNy5MIevH2jCsZ/view?usp=sharing(QP-CSM19-GeneralStudies-) https://drive.google.com/file/d/1KC38MrWNo_DOCSbCDOIJXbh2hf6NXzx3/view?usp=sharing(QP-CSM19-GeneralStudies-) https://drive.google.com/file/d/1-Kt5NGbYjL31IqpsjJJh65khj0xjO2lk/view?usp=sharing(QP-CSM19-GeneralStudies-) https://drive.google.com/file/d/1zIBFNRw9J5KiEZUPdWKbJ6NjMEli_0bc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1DCJeaDTmGrR9GOknojhWS6s8a1yMWqN1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1DCJeaDTmGrR9GOknojhWS6s8a1yMWqN1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ICpg4EHrnrhnoR90W7YQUh4G0s_OLqrp/view?usp=sharing